Dokumentacija za fiskalizaciju i defiskalizaciju

Dokumentacija koju je neophodno dostaviti za fiskalizaciju registar kase:

 • Rešenje Agencije za privredne registre (kopija, jedan primerak)
 • Potvrdu o izvršenoj registraciji – PIB (kopija, jedan primerak)
 • Ukoliko je preduzeće u PDV-u treba da dostavi dokument Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV; ukoliko nije u PDV-u treba da dostavi Izjavu da preduzeće nije u PDV-u (jedan primerak)
 • Popunjen i overen Zahtev za fiskalizaciju (jedan primerak).
  • Ukoliko se razlikuje adresa na kojoj je registrovana firma od adrese na kojoj će fiskalna registar kasa biti instalirana, treba dostaviti fotokopiju Odluke preduzeća o otvaranju maloprodajnog objekta overenu od strane Poreske uprave (pisarnica)
 • Telekom Ugovor za SIM karticu – popuniti u dva primerka, overiti pečatom svaka strana Ugovora na označenom mestu
 • Potpisan i overen Ugovor o kupoprodaji fiskalne registar kase (popuniti u dva primerka)

Ovde možete preuzeti neophodnu dokumentaciju:

 • Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za fiskalizaciju (PDF dokument, 60KB)
 • Zahtev za fiskalizaciju – defiskalizaciju (PDF dokument, 307KB)
 • Izjava da preduzece nije u sistemu PDV-a, (PDF dokument, 10KB)
 • Ugovor o korišćenju usluge Korporativni pristup (PDF dokument, 641 KB)
 • Zahtev za zaključenje ugovora za uslugu Korporativni pristup – fiskalne kase (PDF dokument, 548 KB)

Fiskalizacija se obavlja u ovlašćenim servisima i našem centralnom servisu, Kumodraška 160, Beograd. Dodatne informacije vezane za postupak fiskalizacije i defiskalizacije možete da putem email-a.