Najčešće postavljana pitanja

1. Šta je fiskalizacija?

Fiskalizacija je postupak stavljanja fiskalnog uređaja (fiskalna kasa ili fiskalni printer) u funkciju evidentiranja prometa od strane poreskog organa uz asistenciju ovlašćenog servisa, odnosno fiskalnog sistema u funkciju kontrole prometa saglasno zakonu.

Potrebna dokumenta za fiskalizaciju

  • Pravna lica: pored osnovnog rešenja iz APR-a (u kopiji), potrebno je posedovati i kopije rešenja o PIB-u o PDV-u ako je stranka prijavljena u sistem PDV-a. Obavezan je pečat kao i odluka o otvaranju izdvojenog objekta ili odluka o maloprodaji na istoj lokaciji gde je i sedište firme.
  • Preduzetnici: pored osnovnog rešenja iz APR-a o osnivanju radnje (u kopiji), potrebno je posedovati i kopije rešenja o PIB-u i PDV-u ako je stranka prijavljena u sistem PDV-a. Obavezan je pečat firme. U slučaju da postoji izdvojena prodajna (poslovna) jedinica, potrebno je doneti kopiju rešenja iz APR-a o izdvojenoj jedinici.

2. Šta je defiskalizacija?

Defiskalizacija je postupak stavljanja fiskalnog uređaja (fiskalna kasa ili fiskalni printer) van funkcije evidentiranja prometa od strane poreskog organa uz asistenciju ovlašćenog servisa. Nakon defiskalizacije, na kasi više nije moguće raditi, to jest evidentirati promet.

Potrebna dokumenta za defiskalizaciju:

  • Pravna lica: ili rešenje o zatvaranju preduzeća iz APR-a (odnosno rešenje o zatvaranju izdvojene jedinice) ili odluka direktora o zatvaranju izdvojenog (maloprodajnog) objekta koje je poslovalo u sklopu preduzeća. Pečat firme obavezan, kao i kopija rešenja o fiskalizaciji.
  • Preduzetnici: kopija rešenja iz APR-a o zatvaranju radnje – cele ili izdvojenog prodajnog mesta. Pečat je obavezan.

U oba slučaja potrebno je popuniti određene obrasce koji se nalaze na sajtu u delu Podrška.

Obe usluge – fiskalizacija i defiskalizacija se u našem servisu završava u roku od 3 do 5 dana u prisustvu predstavnika Poreske uprave.

3. Promena lokacije kase

Šta se radi u slučaju promene adrese ili premeštanja fiskalnog uređaja iz jednog objekta u drugi?
Promena adrese maloprodajnog objekta (ili trajno premeštanje fiskalne kase ili fisklanog printera) u okviru istog subjekta (isti PIB), vrši se tako što korisnik kase predaje obrazac ZPO svojoj matičnoj Poreskoj upravi, od koje će dobiti novo rešenje. Na osnovu novog rešenja ili predatog ZPO (overenog od strane Poreske uprave) serviser sme izvršiti promene adrese na kasi.

Poreskoj upravi na kojoj je registrovana firma predaje se:
– Kopija osnovnog rešenja o fiskalizaciji
– ZPO obrazac popunjen i overen (u dva primerka). Moguće ga je pronaći na sajtu Poreske uprave ili na našem sajtu.

Potrebna dokumenta:
– Odluka ovlašćenog lica o promeni adrese objekta – ako se radi o pravnom licu
– Kopija rešenja iz APR-a o promeni adrese objekta – ako se radi o preduzetniku

4. Zamena kontrolne trake

Način zamene kontrolne trake možete videti na video zapisu.

5. Da li je tehnički pregled obavezan?

Zakon o fiskalnim kasama jasno navodi u članu 30 obavezu tehničkog pregleda: „Obveznik je dužan da jednom godišnje obavi tehnički pregled fiskalne kase. Rok iz stava 1 ovog člana računa se od dana prve fiskalizacije fiskalne kase. Tehnički pregled iz stava 1 ovog člana ovlašćeni serviser je dužan da izvrši u roku iz člana 29 stav 1 ovog zakona i isti upiše u servisnu knjižicu. Troškove tehničkog pregleda snosi obveznik čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju.

6. Da li se izdaje račun za avansnu uplatu?

Avansne uplate pre isporuke dobara iz maloprodaje se ne evidentiraju preko fiskalne kase u momentu prijema avansa, već na dan kada je kupac preuzeo dobro / uslugu, za koje je uplatio avans, i to tako što se u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja za deo koji je naplaćen avansno označava opcija „ček“, a preostali deo, koji se naplaćuje u momentu preuzimanja dobra, evidentira se u bazi podataka fiskalne kase u zavisnosti od načina plaćanja kao „gotovina“, „ček“ ili „kartica“. Saglasno prethodno navedenom, gotovina primljena po osnovu avansnih uplata može biti u jednoj kasi, odnosno na jednom uplatnom mestu, zajedno sa gotovinom koja je primljena po osnovu prometa dobara koji se evidentira preko fiskalne kase, s tim što uz novac moraju postojati i avansni računi, odnosno priznanice kao dokaz o zatečenoj gotovini u kasi, odnosno na uplatnom mestu.

7. Šta je redovna zamena fiskalne memorije?

Na svakom fiskalnom uređaju, nakon isteka poslednjeg dnevnog izveštaja, što zavisi od tipa kase, potrebno je izvršiti redovnu zamenu fiskalne memorije. Nakon zamene u našem servisu u prisustvu poreskog inspektora, korisnik uzima natrag kasu sa novom memorijom (i ostalim podacima vezanim za radnju ili firmu) i faktički počinje sa novim ciklusom kucanja na kasi. Gde je izvodljivo, uspevamo i bazu podataka (artikala, usluga) da vratimo korisniku.

8. Dokumentacija koje treba imati na mestu korišćenja fiskalnog uređaja?

U maloprodajnom objektu pored fiskalne kase ili fiskalnog printera potrebno je imati sledeću dokumentaciju:
– Ugovor o servisiranju, tehničkoj podršci i održavanju fiskalnog uređaja sa ovlašćenim servisom
– Rešenje o fiskalizaciji fiskalog uređaja
– Istaknut Obrazac o obavezi izdavanja fiskalnog isečka (OB)
– Istaknuto obaveštenje „UZMITE RAČUN“ (OBFM)
– Knjigu evidencije dnevnih izveštaja (EDI)
– Blok naloga za ispravku (NI)
– Blok fiskalnih računa (FR)
– Blok evidencije o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu (EFRU)

9. Šta je GPRS terminal?

GPRS terminal je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase ili fiskalnog štampača koji osigurava dvosmernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmernu komunikaciju sa serverom Poreske uprave, čime omogućava očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prenos tih podataka do servera PU.

10. Kako da izdajem račune u slučaju nestanka struje?

Fiskalne kase SuperCash imaju fabrički ugrađenu LiPolymer bateriju koja omogućava autonomiju rada do 16 časova što je sasvim dovoljno da se premoste određeni nestanci struje.

11. Želim da uvedem informacioni sistem u mojoj radnji. Da li vaši uređaji to podržavaju?

Fiskalna kasa SuperCash S može da radi i kao fiskalni štampač. Većina softverskih kuća podržavaju Geneko fiskalne štampače ili mogu jednostavno prilagoditi svoj softver preko drajvera „FPLink“. U tom slučaji bili bi podržana oba uređaja – SuperCash S i štampač Geneko FP200PJ.

12. Kako da znam kada treba da uradim tehnički pregled?

Fiskalne kase SuperCash S i SuperCash Economic imaju podsetnik za tehnički pregled koji se aktivira 15 dana pre roka kako bi ste mogli da planirate odlazak u servis.